Vedtægter

 

Vedtægter gældende for den selvejende institution 


TANNISBUGT-HALLEN 
Stadion Allé 7 
9881 Bindslev. 


Navn, hjemsted og formål.

 

§ 1. 

Institutionens navn er Tannisbugt - hallen.

Dens hjemsted er 9881 Bindslev, og institutionen er selvejende, eneberettiget og eneforpligtende. 

§ 2. 

Institutionens formål er at drive hallen, beliggende i Bindslev, indeholdende fritids- og forsamlingslokaler, fortrinsvis til benyttelse af beboere og foreninger m.v. fra lokalområdet, idet det skal tilstræbes, at hallen stilles til rådighed for ungdommen til udøvelse af sund og opdragende idræt samt for kulturelle foranstaltninger og udstillinger, møder o. lign.  

§ 3. 

Anvendelsen af hallen skal principielt stå åben for alle mod betaling af den af bestyrelsen fastsatte lejeafgift, idet alle spørgsmål om udleje af hallen og dennes administration afgøres endeligt af hallens bestyrelse.

Lejepriserne for det kommende år fastsættes ved et møde mellem repræsentanter fra kommunens fritids- og kulturudvalg og bestyrelserne fra kommunens øvrige idrætshaller, idet det tilstræbes, at alle holder samme prisniveau. 

Institutionens kapital. 

§ 4. 

Institutionens kapital er fremskaffet gennem gaver, tilskud, indsamlinger o. lign. Der er ingen begrænsning i kapitalens størrelse. 

Institutionen kan optage lån. 

Repræsentantskabet. 

§ 5. 

Den øverste besluttende myndighed i anliggender vedrørende driften af hallen påhviler det valgte repræsentantskab, der udøver denne på et årligt repræsentantskabsmøde. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i marts måned. Hver af de foreninger, som har ydet tilskud og aktiv * støtte til Tannisbugt - Hallen, har ret til at udpege op til 3 repræsentanter til repræsentantskabet.

Der kan højest sidde 2 repræsentanter fra en enkelt forening i bestyrelsen. Der vælges / udpeges 2 suppleanter.

Repræsentantskabets medlemmer er valgt for 2 år ad gangen. Repræsentantskabsmedlemmerne er ulønnede. Repræsentantskabet kan, efter anmodning fra en forening, godkende denne som nyt medlem af repræsentantskabet. Godkendelse sker ved almindeligt stemmeflertal. Ligeledes kan repræsentantskabet godkende, at kommunale og selvejende institutioner optages i repræsentantskabet på ligeværdige vilkår. For valg til repræsentantskabet gælder samme betingelser som for valg til folketinget. 

Repræsentantskabsmøder. 

§ 6. 

Alle møder indkaldes af repræsentantskabets formand med mindst 8 dages varsel ved e mail til hver af repræsentantskabets medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for repræsentantskabsmødet samt fortegnelse over repræsentantskabets medlemmer. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette oplyses i indkaldelsen. Forslag, der af et repræsentantskabsmedlem ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indgivet til formanden senest den forudgående 20. februar.

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes efter et repræsentantskabsmødes eller bestyrelsens beslutning eller skriftlig anmodning til formanden fra mindst 1/3 af medlemmerne af repræsentantskabet med angivelse af foranledningen. Indkaldelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal, når en sådan anmodning er fremsat, udfærdiges af repræsentantskabets formand inden 14 dage efter, at anmodningen er modtaget og med kortest muligt varsel.

Senest 8 dage før hvert repræsentantskabsmøde fremlægges på Tannisbugt-hallens kontor til eftersyn for medlemmer af repræsentantskabet, dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på repræsentantskabsmødet, og for det ordinære repræsentantskabsmødes vedkommende tillige årsrapporten forsynet med underskrift af bestyrelsen samt påtegning af revisor. 

§ 7. 

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte;

                      1. Valg af dirigent.

                      2. Godkendelse af de anmeldte medlemmer af repræsentantskabet.

                      3. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.

                      4. Fremlæggelse af den ikke reviderede årsrapport og bestyrelsens forslag til overskuddets anvendelse / underskuddets dækning.

                      5. Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet. Valgperiode 1 år.

                      6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgperiode 2 år.

                      7. Valg af to suppleanter. Valgperiode 1 år.

                      8. Valg af to interne revisorer. Valgperiode 1 år.

                      9. Eventuelt.

 

§ 8. 

Repræsentantskabsmøderne ledes af en blandt de tilstedeværende medlemmer valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemme afgivningen og dennes resultater. 

§ 9. 

Repræsentantskabsmødet er institutionens højeste myndighed og udøver denne på repræsentantskabsmødet. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødtes antal. Dog kræves til ændring af vedtægter, beslutning af institutionens opløsning og afhændelse af institutionens faste ejendom, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Møder et sådant antal ikke, og er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de fremmødtes stemmer, indkalder formanden inden 14 dage til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyntagen til, hvor mange medlemmer der har givet møde. 

§ 10. 

Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme på repræsentantskabsmødet. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt - den befuldmægtigede skal være medlem af repræsentantskabet, og den befuldmægtigede kan kun møde med en fuldmagt.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til hvert af de foreliggende forhandlingsemner. 

§ 11. 

Over det på repræsentantskabsmøderne passerede indføres en kort beretning i en dertil af repræsentantskabet godkendt protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Samme protokol skal anvendes af bestyrelsen til indføring af referat af bestyrelsesmøderne jfr. § 14. 

Bestyrelsen 

§ 12. 

Institutionens daglige arbejde ledes af den, af repræsentantskabet valgte bestyrelse på 7 medlemmer.

Formanden er på valg hvert år.

3 medlemmer afgår hvert år, til valg hvert andet år.

Suppleanter og interne revisorer vælges hvert år.

For suppleanten gælder, hvis han/hun indtræder i bestyrelsen, at vedkommende følger den afløstes valgperiode.

Der kan på alle poster indstilles til genvalg.  


§ 13. 
Repræsentantskabets formand er tillige formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en kasserer og en sekretær. Det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes så vidt muligt umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde. *

Bestyrelsen kan antage en eller flere personer til at varetage den daglige drift, herunder udførelsen af kassererarbejdet.

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

§ 14. 

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, jfr. § 11, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes gøres med den ikke reviderede årsrapport med bemærkninger og underskrifter fra samtlige bestyrelsesmedlemmer, som med deres underskrift bekræfter at de er gjort bekendt med indholdet af denne. 

§ 15. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 4 medlemmer er tilstede.

Alle beslutninger i bestyrelsen tages ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 

§ 16. 

Institutionen tegnes af 4 medlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand for bestyrelsen. Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen af den samlede bestyrelse. 

§ 17. 

Bestyrelsen kan med en forretningsorden nærmere fastsætte bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 

§ 18. 

Stikprøvekontrol af institutionens regnskaber foretages af en eller to på det ordinære repræsentantskabsmøde valgte interne revisorer, og påtegner, at der er foretaget stikprøvekontrol.  

§ 19. 

Institutionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.   

§ 20. 

Årsrapporten forsynes med underskrift af bestyrelsen samt forsynes med ekstern revisors påtegning.

Årsrapporten skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til alle værdier og forpligtigelser.  

Institutionen kan ikke udbetale et overskud til nogen. 

§ 21. 

Såfremt institutionens opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks, og institutionens ledelse overtages af en eller flere på repræsentantskabsmødet valgte likvidatorer. Fremkommer der efter likvidationen et overskud, skal dette overføres til Hjørring Kommune til anvendelse efter byrådets skøn, dog så vidt muligt i overensstemmelse med det formål, der er anført i § 2.

Således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde i Bindslev, den 26. august 1971, med ændringer vedtaget på repræsentantskabsmøderne i 1975, 1976, 1987, 1990, 2006, 2007, 2010 og 2015

Bindslev den 9. marts  2015.

Hans Ole Nilsson

Formand

                               

Johnny Kjær

Næstformand


Anders Nielsen

Kasserer            

             

Leif Lauritsen

Sekretær


Grete Heidmann

Bestyrelsesmedlem          

   

Per Barkholt

Bestyrelsesmedlem


Anders Engen

Bestyrelsesmedlem